Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

Den ideella idrottsföreningen Norrköpings Boxningsklubb Akilles finns till för att göra det möjligt för ungdomar och vuxna att träna och tävla i organiserade former.

Syfte med verksamheten är att få ungdomar att växa som människor, ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa och stödja varandra. Verksamheten skall även ge vuxna med boxningsintresse, eller intresse av att arbeta med organiserad ungdomsverksamhet, möjlighet att deltaga i detta arbete.

Verksamheten bygger på demokrati och deltagande. Vår policy och grundidé är att verksamheten skall präglas av alla människors lika värde vilket innebär att åsikter och attityder ska genomsyras av respekt för den enskilda individen och klubbkamraterna.

Verksamheten ska främja jämlikhet mellan kulturer samt jämställdhet mellan könen.

Vi arbetar för att ge medlemmarna kunskap om vikten av bra kost- och träningsvanor och därmed motverka användande av droger och dopning.

Riktlinjern finns även som behandlar hur vi skall agera vid tävlingar och träning, hantera sponsorer samt klubbens åtaganden mot medlemmarna och medlemmarnas, främst de aktivas, åtaganden mot klubben. Med aktiva avses de som tränar och tävlar.

Riktlinjer för verksamheten har slagits fast av styrelsen i samråd med de aktiva.